info@buiten-huis.be  |  +32 477 769 541
 

Algemene voorwaarden

 1. Onze prijsofferte is slechts bindend binnen de periode vermeld in de offerte. Nadien kunnen de prijzen herzien en aangepast worden aan deze van het moment van de uitvoering.

 2. Leverings- en uitvoeringstermijnen worden steeds slechts als richtinggevend en benaderend opgegeven, zodat deze niet als een resultaatsverbintenis aanzien kunnen worden. Vertragingen in de leveringstermijnen, wijzigingen aan de uitvoering op vraag van de klant, onverwachte hindernissen of welke andere oorzaak ook, bieden de klant geen recht tot ontbinding van de overeenkomst, noch het recht een schadevergoeding te eisen of een betaling te weigeren.

 3. Wijzigingen en meerwerken worden afzonderlijk aangerekend tegen regieprijs.

 4. In geval van overmacht heeft Buitenhuis bvba het recht de overeenkomst als van rechtswege ontbonden en/of deze voor een door zijn te betalen termijn als geschorst te beschouwen.

 5. Alle ontwerpen blijven artistiek en intellectueel eigendom van Buitenhuis bvba en mogen zonder onze goedkeuring niet uitgevoerd of gekopieerd worden.

 6. De klant verplicht er zich toe, voor aanvang van de werken, ons een plan of schets te overhandigen waarop alle ondergrondse leidingen en bouwwerken etc. zijn aangeduid met de omschrijving en afmetingen (o.a. grootte, lengte, diepte, etc.) ervan. Tevens zal de klant ons de plaatselijke of contractuele regelgeving doorgeven betreffende de maximale hoogtes van bomen en planten, minimale afstanden tot de perceelgrens, etc. Indien dit niet doorgeven wordt, mogen wij de werken starten en dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele schade. Tevens zullen alle kosten om alles aan de regelgeving aan te passen, gedragen worden door de klant. Ook zullen wij niet aansprakelijk zijn voor schade aan niet-meegedeelde of niet-zichtbare, ongekende hindernissen, veroorzaakt tijdens de uitvoering van de werken.

 7. De klant verbindt er zich toe, voor de start van de werken, de terreinen te zuiveren, zodat wij onze verbintenissen kunnen uitvoeren. Alle niet in de overeenkomst opgenomen werken tot zuivering van de terreinen zullen door ons aangerekend worden als meerwerken. Tevens zorgt de klant ervoor dat alle paaltjes die zijn eigendom afbakenen duidelijk zichtbaar zijn. Schade en bijkomende werken door het ontbreken ervan vallen ten laste van de klant.

 8. Bij de start van de werken gaan wij ervan uit dat alle nodige vergunningen tot uitvoering van de werken aanwezig zijn. Deze dienen door de klant voor de uitvoering van de werken bekomen te worden. Buitenhuis bvba kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

 9. Indien de werken na de start van de uitvoering om eender welke reden stilgelegd dienen te worden, zullen alle daaruit voortvloeiende kosten ten laste van de klant vallen.

 10. Het in groei komen van de door ons geleverde en aangeplante struiken en planten wordt gewaarborgd gedurende een periode van één jaar, te rekenen vanaf de plantdatum. Deze garantie geldt enkel indien het onderhoud door Buitenhuis bvba gebeurt. De geleverde werkuren worden aangerekend aan de klant. Wat de kiemkracht en de zuiverheid van de graszaden betreft, worden deze gegarandeerd bij wettelijke normen. Het mislukken van een gazon door eventuele terreinvervuiling, droogte, abnormale weersomstandigheden of welke oorzaak dan ook, vallen nooit ten laste van Buitenhuis bvba. Deze garantie geeft ook nooit aanleiding tot enige vergoeding van welke aard ook.

 11. Voor wat andere geleverde goederen betreft, vallen garanties onder de normale principes. Zo zal bij levering en plaatsing van natuurstenen de vorstvrijheid nooit gegarandeerd worden. Ook kunnen deze stenen verschillen in kleur, schakering en textuur. Ook voor andere producten bieden wij geen garantie, in die mate dat onze leveranciers deze ook niet bieden.

 12. Iedere factuur dient contant betaald te worden op de bankrekening van Buitenhuis bvba, binnen de veertien dagen.

 13. De facturen zijn netto betaalbaar, zonder korting. Alle taksen en lasten vallen ten laste van de klant.

 14. Alle niet-betaalde facturen op de vervaldag geven van rechtswege en zonder ingebrekestelling het recht op een intrest van 12% op jaarbasis. Tevens is ook van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedag, met een minimum van 300 euro.

 15. In geval van laattijdige betaling zijn wij niet gehouden verdere prestaties uit te voeren uit hoofde van de overeenkomst met de klant. Tevens kunnen wij eventueel een schadevergoeding eisen voor de door ons geleden schade wegens het niet verder uitvoeren van de overeenkomst.

 16. Alle uitgevoerde werken en leveringen worden door de klant geacht aanvaard te zijn, behoudens schriftelijk protest binnen de acht dagen. Dit schriftelijk protest dient aangetekend verstuurd te worden.

 17. In geval van betwisting zal de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Brugge, bevoegd zijn voor alle gerechtelijke geschillen.

Wilt u van uw tuin het visitekaartje maken van uw huis, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

info@buiten-huis.be
+32 477 769 541